RODO

Informacje dla osób fizycznych dotyczące ochrony danych osobowych w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych Niniejsza informacja zawiera podstawowe dane, w jaki sposób przetwarzamy Państwa, jakie ww. osoby mają prawa na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (dalej „RODO”), niniejszym informujemy, że:
 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim mogę się skontaktować w tej sprawie
Administratorem danych osobowych jest: Inspire Real Estate Sp z oo KOMANDYTOWA (dalej: “Administrator” lub “Spółka”). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: ul._____________________; telefonicznie: ______________________; e-mail: ________________________
 1. Jakie Pani/Pana dane posiadamy oraz z jakich źródeł
Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł. Są to: Dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio tj. gromadzimy dane o tym, w jaki sposób Pan/ Pani korzysta z naszych usług i produktów, np. informacje o rodzajach treści, które Pan/ Pani ogląda lub którymi Pan/Pani się zajmuje, oraz częstotliwość i czas trwania Pani/Pana działań. W celu wykonania zamówienia możemy otrzymać od Pana/ Pani np. imię i nazwisko/ adres, na który ma zostać dostarczone zamówienie / inne dane kontaktowe jak np. numer telefonu, adres email, dane o lokalizacji (np. miejscu zameldowania i zamieszkania, dane geolokalizacyjne – GPS), dane dotyczące płatności. Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie, tj. otrzymujemy również i przechowujemy określone rodzaje danych osobowych za każdym razem, gdy Pan/Pani kontaktuje się z nami online. Na przykład używamy identyfikatorów internetowych (np. adres IP i identyfikatory plików cookies), Dane osobowe, które gromadzimy z innych źródeł: gromadzimy dane osobowe z innych źródeł, np. od naszych zaufanych partnerów zewnętrznych oraz platform zewnętrznych. Na przykład, gdy korzystasz z funkcji „polubienie” na Facebooku. Możemy mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w portalach społecznościowych w sytuacji, gdy logowanie następuje przez portal społecznościowy.
 1. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane (cel przetwarzania i podstawa prawna)
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z RODO w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 (1) b) RODO
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane w celu zawarcia/wykonania umowy/ zamówienia z Panem/Panią jako naszym klientem.
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 (1) f) RODO
W razie potrzeby przetwarzamy dane wskazane powyżej, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osobę trzecią. Przykład: – do celów archiwizacyjnych (dowodowych), w przypadkach, w których wymagane jest udowodnienie faktów, np. w przypadku ewentualnego sporu lub roszczeń;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 (1) c) RODO
Inne cele przetwarzania obejmują np. spełnienie wymogów kontroli podatkowej i obowiązków sprawozdawczych.
 1. Kto otrzymuje Pani/Pana dane
Zewnętrzni dostawcy usług, w celu spełnienia Pani/ Pana próśb, odpowiedzenia na pytania, realizacji zamówienia, uznania kuponów, umożliwienia udziału w loteriach lub udostępnienia różnych innych funkcji, usług za pośrednictwem naszej strony internetowej, udostępniamy Pani/ Pana dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, działającym w naszym imieniu, takim jak firmy, które: hostują lub obsługują strony internetowe, przetwarzają płatności, analizują dane, zapewniają obsługę klienta, usługi pocztowe lub dostawcze, lub inne podmioty zewnętrzne, które uczestniczą w naszych promocjach lub nimi zarządzają. Mają one dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Ponadto muszą przetwarzać te dane osobowe zgodnie z niniejsza Informacją zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa. Możemy przekazywać i ujawniać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym:
 • w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • gdy tego wymaga prawo;
 • na prośbę władz państwowych przeprowadzających dochodzenie;
 • w celu zweryfikowania lub wyegzekwowania naszych „Warunków korzystania” lub innych odpowiednich zasad;
 • w celu wykrycia oszustwa i ochrony przed nim lub wykrycia jakichkolwiek luk technicznych lub w zabezpieczeniach;
 1. Czy Pani/Pana dane są przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane nie są przekazywane do krajów z poza Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. „kraje trzecie”). Pani/Pana dane mogą być przekazane do krajów trzecich tylko jeżeli jest to wymagane prawnie (np. obowiązki sprawozdawcze w świetle prawa podatkowego, obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu).
 1. Jak długo Pani/Pana dane będą przechowywane
Przetwarzamy i przechowujemy Pani/Pana dane tak długo jak długo jest to niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych z Panem/Panią. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie będą dłużej wymagane w celu wykonania łączących nas z Panem/Panią oraz w celu wykonania naszych obowiązków prawnych, zostaną one usunięte chyba, że ich dalsze przetwarzanie (przez określony czas) jest niezbędne w następujących celach: wymaganego prawem przechowywania dokumentacji transakcyjnej – przy czym okresy przechowywania tych dokumentów  wynoszą od 2 do 6 lat.
 1. Jakie prawa Pani/Panu przysługują
Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;  do przenoszenia danych osobowych, których Pan/ Pani nam dostarczyła (tj. otrzymania danych w ustrukturyzowany powszechnie używany dający się odczytać sposób). Prawo dostępu oraz prawo do ich usunięcia są ograniczone na podstawie RODO. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji. Podanie Pani/ Pana danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu realizacji Pani/ Pana zamówienia
 1. Dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia
Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych gości strony, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez pozwolenia, proszę skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem wskazanym w punkcie 1 powyżej. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.